Statické a dynamické zatěžovací zkoušky

Společnost GEOTREND vlastní:

  • zařízení pro realizaci statických zatěžovacích zkoušek soupravou
    statické penetrace (různé průměry zatěžovacích desek, možnost použití desky o ploše až 1 m2)
  • zařízení pro realizaci statických zatěžovacích zkoušek s využitím plně naloženého nákladního vozidla jako protizátěže
  • rázovou zatěžovací desku pro rychlou kontrolu větších ploch nebo do míst nepřístupných pro statickou zatěžovací desku

Použití zatěžovacích zkoušek:

  •  kontrola kvality podloží (únosnost a modul přetvárnosti)
  • kontrola kvality zhutnění zemin  a sypanin (modul přetvárnosti ve dvou cyklech dle ČSN 72 1006)
  • zjišťování průhybu tuhých a netuhých vozovek silničních komunikací, letištních a dalších dopravních ploch, jejich vrstev a podloží (rázový modul deformace dle ČSN 73 6192)

© 2016 GEOTREND s.r.o. - Komplexní geologický a geofyzikální průzkum