Průzkumy v oblasti ekologie

Sanační geologické průzkumy pro:

 • zjišťování starých ekologických zátěží
 • posuzování vlivů starých ekologických zátěží na životní prostředí
 • zjišťování změn koncentrace polutantů v průběhu sanace

Výstupy sanačního geologického průzkumu:

 •  mapování, vertikální a horizontální ohraničení kontaminovaných území
 • výčet jednotlivých polutantů a jejich kvantitavní zhodnocení
 • určování způsobu a preferenčního směru šíření polutantů v zemním prostředí
 • návrh sanačních opatření

Způsoby sanačního geologického průzkumu:

 • archivní rešerše (nezbytná etapa před zahájením průzkumu)
 • plošný povrchový geofyzikální průzkum ve formě mapování (zejména geoelektrické metody, georadar, geosonar, gravimetr aj.)
 • vrtný průzkum s odběrem a chemickou analýzou vrtného jádra a podzemní vody (obvykle vystrojené hydrogeologické vrty; umístění vrtů na základě výsledků povrchové geofyziky)
 • karotážní a zejména hydrokarotážní průzkum v síti hydrovrtů (určování míst přítoků, jejich vydatnosti a výtlačné úrovně, sledování směru proudění podzemní vody, zjišťování tektonických projevů v profilech vrtů aj.)
 • modelování šíření komponent zatěžujících životní prostředí
 • monitorování změn koncentrací škodlivin v průběhu jejich sanace

© 2016 GEOTREND s.r.o. - Komplexní geologický a geofyzikální průzkum