Laboratoř mechaniky zemin a hornin

Společnost GEOTREND vlastní:

 • regulovatelnou velkoobjemovou sušičku
 • přesné analytické a laboratorní váhy
 • zařízení pro zrnitostní rozbor zemin (sítovací stroj, odměrné válce, hustoměry, teploměry)
 • zařízení pro kuželovou zkoušku
 • zařízení pro zkoušku Proctor Standard
 • edometry
 • laboratorní nádobí a nářadí

Laboratorní výstupy:

 • vlhkost váhová i objemová, pórovitost, saturace
 • objemová hmotnost vlhká i suchá
 • konzistenční meze
 • klasifikace zemin
 • stlačitelnost, edometrický modul přetvárnosti
 • zhutnitelnost zemin

Způsoby inženýrsko-geologického průzkumu:

 • archivní rešerše (pro místa s dostatečnou geologickou prozkoumaností)
 • vrtané jádrové sondy s odběrem vzorků
 • penetrační jádrové sondy s odběrem vzorků
 • laboratoř mechaniky zemin a hornin
 • statická penetrace s karotáží (měření pórových tlaků, objemové hmotnosti, vlhkosti,
  určování geotechnických parametrů in situ aj.)
 • dynamická penetrace s měřením plášťového tření
 • statické a rázové zatěžovací zkoušky, polní zkoušky pro kontrolu hutnění
 • geodetické práce (polohopis, výškopis, nivelace aj.)
 • geofyzikální průzkum (doplnění geologických informací mezi vrty a penetracemi)

© 2016 GEOTREND s.r.o. - Komplexní geologický a geofyzikální průzkum