Speciální průzkumy a monitoring

Speciální průzkumy pro:

  •  vyhledávání inženýrských sítí, dutin, pohřběných objektů a jiných nehomogenit v zemním prostředí pro inženýrskou geologii, hydrogeologii, sanační geologii a archeologii (georadar, geosonar, magnetometrie, gravimetrie, geoelektrika aj.)
  • zjišťování tříd těžitelnosti zemin a hornin v trasách vodovodů a kanalizací pro bezvýkopovou technologii (mělká seismika, georadar, geosonar
  • ohodnocení mocnosti dnových sedimentů vodních nádrží i vodních toků (georadar, geosonar, odběry vzorků dnových sedimentů od měkkého do pevného dna aj.)
  • stanovení velikosti a agresivity bludných proudů (korozní průzkum)
  • stanovení radonového indexu pozemku (měření radonu)

Monitoring pro sledování:

  • vydatnosti přítoků podzemní vody do vrtů a studní a změn jejich hydrotechnických parametrů (dlouhodobé čerpací a nálevové zkoušky s dálkovým přenosem dat)
  • svahových pohybů (nivelace, inklinometrické vrty, trvale instalované snímače pórových tlaků, opakované statické penetrace s karotáží aj.)
  • průsaků hrází (monitorovací vrty a opakovaná měření povrchové geofyziky, zejména georadaru)
  • změn koncentrace polutantů znečišťujících zemní prostředí (opakovaná karotážní měření a opakované odběry vzorků podzemní vody)

© 2016 GEOTREND s.r.o. - Komplexní geologický a geofyzikální průzkum