Inženýrská geologie a geotechnika

Inženýrsko-geologické průzkumy pro:

 • zakládání pozemních staveb plošných (rodinné domy, bytové domy, haly aj.)
 • zakládání pozemních staveb liniových (kanalizace, vodovod aj.)
 • zakládání dopravních staveb (silnice, dálnice, železnice, mosty, tunely)
 • zakládání vodohospodářských staveb (vodní nádrže, přehrady, jezy aj.)
 • stabilizaci sesuvných území
 • zajišťování geotechnického dozoru stavebních prací (kontrola vhodnosti zemin použitých do násypů a zásypů, kontrola kvality hutnění aj.)

Výstupy inženýrsko-geologického průzkumu:

 • určování geotechnických parametrů základového prostředí (únosnost, modul přetvárnosti,
  indexové vlastnosti, propustnost, namrzavost aj.)
 • řešení stabilitních úloh
 • navrhování optimálního umístění základové spáry
 • diskuze způsobu zakládání (zakládání plošné, hlubinné, kombinované aj.)
 • diskuze vlivu podzemní vody na základové konstrukce včetně přítoku vody do základové jámy

Způsoby inženýrsko-geologického průzkumu:

 • archivní rešerše (pro místa s dostatečnou geologickou prozkoumaností)
 • vrtané jádrové sondy s odběrem vzorků
 • penetrační jádrové sondy s odběrem vzorků
 • laboratoř mechaniky zemin a hornin
 • statická penetrace s karotáží (měření pórových tlaků, objemové hmotnosti, vlhkosti,
  určování geotechnických parametrů in situ aj.)
 • dynamická penetrace s měřením plášťového tření
 • statické a rázové zatěžovací zkoušky, polní zkoušky pro kontrolu hutnění
 • geodetické práce (polohopis, výškopis, nivelace aj.)
 • geofyzikální průzkum (doplnění geologických informací mezi vrty a penetracemi)

© 2016 GEOTREND s.r.o. - Komplexní geologický a geofyzikální průzkum