Hydrogeologie

Hydrogeologické průzkumy pro:

 • studny (vyhledání vodního zdroje, určení hloubky a vydatnosti přítoků,
  zjištění vlivu nové studny na okolní vodní zdroje aj.)
 • možnost zasakování srážkových a z čističek vyčištěných vod (zjištění
  nejvhodnějšího místa pro zasakování, určení hydrogeologických parametrů pro možnost dimenzování zasakovacích prvků aj.)
 • vrty pro tepelná čerpadla
 • zakládání a údržbu vodních děl (posouzení vhodnosti území pro založení vodního díla, diskuze vlastností místních zemin a hornin z hlediska založení vodního díla, lokalizace míst průsaků hrází aj.)

Výstupy hydrogeologického průzkumu:

 • lokalizace propustných a nepropustných poloh, zvodnělých a nezvodnělých kolektorů, určení stupně tektonického porušení
 • určování hydrodynamických parametrů (koeficient filtrace, koeficient transmisivity, vydatnost přítoku, výtlačná úroveň přítoku aj.)
 • chemické a biologické parametry vody

Způsoby hydrogeologického průzkumu:

 • archivní rešerše (pro místa s dostatečnou geologickou prozkoumaností)
 • hydrogeologické průzkumné vrty, hydrogeologické penetrační sondy,
  nebo hydrogeologické kopané sondy (podle účelu hydrogeologického průzkumu)
 • karotážní a hydrokarotážní měření ve vrtech a penetračních stvolech
 • čerpací zkoušky krátkodobé i dlouhodobé (s trvalou přítomností i bez trvalé přítomnosti operátorů na vrtech)
 • nálevové a vsakovací zkoušky v místech plánovaného zasakování (ve vrtech, v kopaných sondách i ve stvolech po penetraci)
 • geofyzikální průzkum (určování vrstevnatosti podloží, lokalizace vertikální tektoniky, zjišťování míst průsaků aj.)

© 2016 GEOTREND s.r.o. - Komplexní geologický a geofyzikální průzkum