Statická a dynamická penetrace

Společnost GEOTREND vlastní:

  • těžkou statickou penetraci 200 kN na podvozku Liaz 151
  • středně těžkou přenosnou statickou penetraci 100 kN
  • lehkou dynamickou penetraci (beran 10 kg) s doplňkovým odečtem hodnot plášťového tření

Výbava těžké statické penetrace:

  • mechanické penetrační hroty s odečtem penetračních parametrů (QST, FS, Rf, QT) s hloubkovým krokem 10 nebo 20 cm
  • elektrické penetrační hroty s odečtem penetračních parametrů (QST, FS, Rf, u) s hloubkovým krokem 1 cm
  • karotážně penetrační sondy pro zjišťování jílovitosti a objemové hmotnosti zemin in situ (GK/GGK) s hloubkovým krokem 1 cm
  • karotážně penetrační sondy pro zjišťování vlhkosti, pórovitosti a stupně nasycení zemin in situ (NNK/DIK) s hloubkovým krokem 1 cm
  • řídící PC pro měření, základní zpracování a archivaci naměřených penetračně karotážních dat
  • osciloskop pro průběžnou kontrolu funkčnosti penetračních hrotů a karotážních sond
  • ověřené kalibrační zařízení pro kontrolu a kalibraci měřících snímačů mechanických a elektrických penetračních hrotů

Výstupy z provedených penetračně karotážních měření:

  • geotechnické parametry s krokem měření (únosnost, modul přetvárnosti, Poissonovo číslo, smykové parametry, indexové vlastnosti, konzistenční meze, mez pevnosti v tlaku, koeficient filtrace aj.)
  • geofyzikální parametry s krokem měření (jílovitost,objemová hmotnost, vlhkost, pórovitost, stupeň saturace aj.)
  • hloubkové geotechnické řezy, mapy a blokdiagramy vertikálních i horizontálních izolinií zvolených geotechnických a geofyzikálních parametrů
  • statistické zpracování hodnot geotechnických a geofyzikálních parametrů v jednotlivých geotechnických polohách

© 2016 GEOTREND s.r.o. - Komplexní geologický a geofyzikální průzkum