Povrchová geofyzika

Společnost GEOTREND vlastní:

 • georadar Easy Locator (vysokofrekvenční elektromagnetické sondování)
 • geosonar ProAutoma-Geotrend (mělká reflexní seismika)
 • geoelektrický měřič R/SP/IP WDA-1B (možnost odporové tomografie)
 • geoelektrický měřič R/SP/IP WDJ-4
 • césiový magnetometr G-859 s GPS
 • protonový magnetometr G-856AX
 • protonový magnetometr GSM 19GW s GPS a VLF
 • gravimetr CG-5
 • 24 kanálovou mělkou refrakční seismiku WZG-24A

Některé možnosti geofyzikálního průzkumu:

 • kontrola kvality silničního, letištního i železničního svršku
 • vyhledávání inženýrských sítí, dutin, pohřbených těles, rozvolněných úseků podloží, tektonických poruch aj.
 • zjišťování mocnosti dnových sedimentů
 • určování tříd těžitelnosti zemin a hornin pro bezvýkopové technologie budování inženýrských sítí
 • výzkum svahových deformací
 • mapování geologických struktur
 • zjišťování preferenční zón proudění podzemní vody
 • vyhledávání zdrojů podzemní vody
 • vyhledávání a orientační průzkum ložisek nerostných surovin

© 2016 GEOTREND s.r.o. - Komplexní geologický a geofyzikální průzkum