Geofyzika ve vrtech – karotáž

Společnost GEOTREND vlastní:

 • karotážní soupravu s hloubkovým dosahem 1.600 m namontovanou na podvozku Liaz 151
 • karotážní sondy:
  gama karotáž (GK) – jílovitost
  gama – gama karotáž (GGK) – objemová hmotnost
  neutron – neutron karotáž (NNK) – vlhkost, pórovitost
  dielektrická karotáž (DIK) – litologie, saturace
  elektrokarotáž (EK) – litologie, zrudnění, vyčlenění uhelných slojí
  indukční karotáž (IK) – litologie, zrudnění, vyčlenění uhelných slojí
  tříelektrodový laterolog (LL3) – litologie, zrudnění, vyčlenění uhelných slojí
  karotáž magnetické susceptibility (KMS) – litologie, magnetické zrudnění
  vlnová akustická karotáž (VAK) – litologie, tektonika, kvalita cementace
  teplotní karotáž (TM) – měření teploty kapaliny ve vrtu
  odporová karotáž (RM) – měření měrného elektrického odporu kapaliny ve vrtu
  průtokoměr (FM) – intenzita vertikálního proudění kapaliny ve vrtu
  kavernometrie (KM) – průběžné měření skutečného průměru vrtu
  inklinometrie (IM) – měření úklonu vrtu

Karotážní výstupy:

 • jílovitost (GK, EK)
 • objemová hmotnost vlhká (GGK)
 • vlhkost, pórovitost, saturace (NNK, DIK)
 • litologický profil (GK, GGK, NNK, DIK, EK, IK, LL3, KMS, VAK)
 • technický stav vrtu (KM, IM, VAK)
 • místa přítoků vody do vrtu a vydatnost přítoků (TM, RM)
 • intenzita vertikálního proudění kapaliny ve vrtu (RM, FM)
 • studium tektoniky a základních geotechnických parametrů hornin na základě rychlosti šíření podélných a příčných vln a jejich koeficientu útlumu (VAK, KM)
 • kvalita cementace zapažnicového prostoru (VAK)
 • technologické parametry uhlí (popelnatost, výhřevnost aj.)
 • litologické řezy, mapy mocností zájmových surovin aj.

© 2016 GEOTREND s.r.o. - Komplexní geologický a geofyzikální průzkum